New
Voy. Code
Vessel NameTHEA CodeIMO
NO.
YM Vessel
Abbr.
Comn
Voy.
TWKHHCNSHKHKHKGCNNGBCNSHAMXZLOMXLZCGTPRQPECLLECGYE
  ETBETDETBETDETBETDETBETDETBETDETBETDETBETDETBETDETBETDETBETD
SA6234EWAN HAI 622
N/A9307035W622E00808/2608/2708/2808/2908/2908/3009/0109/0109/0209/0309/2009/2109/2209/2209/2409/2510/0110/0210/0410/06
     *08/2608/2708/2808/2908/2908/3009/0109/0109/0209/0309/2009/21